تن تن در آمریکا Tintin in America (1992)

  • آمریکا
  • 6.8 امتیاز
  • 23 دقیقه
  • دوبله
  • 8+ سال