حکایت دریای زمین Tales from Earthsea (2006 )

  • ژاپن
  • 6.5 امتیاز
  • 2+ ساعت
  • دوبله
  • 14+ سال

نمایش فیلم