چروکی در زمان A Wrinkle in Time (2018)

چروکی در زمان A Wrinkle in Time

جزئیات ساخت فیلم چروکی در زمان A Wrinkle in Time جالب است بدانید که این فیلم را استودیویی ساخته که دو فیلم معروف کتاب جنگل و دیو و دلبر را ساخته است. استودیویی که همیشه فیلمهای دیدنی میسازد و مخاطبان را در یک لذت واقعی غرق میکند. ادامه متن

  • برای تماشا، وارد حساب کاربری خود شوید
  • آمریکا
  • 4.2 امتیاز
  • 2+ ساعت
  • 7+ سال
  • FHD

معرفی چروکی در زمان

معرفی چروکی در زمان

در فیلم چروکی در زمان A Wrinkle in Time  مگ، دختر نوجوانی است که همیشه به پدر گمشدهاش فکر میکند. مگ تمام قوانین فیزیک را بلد است، هر چه نباشد پدرش فیزیکدان بوده ولی چه فایده؟ نمیتواند ردی از پدرش پیدا کند. اما برادر استثناییاش چارلز والاس با چند تا خانم محترم و عجیب و غریب آشنا میشود که اصلاً و ابداً متعلق به دنیای ما نیستند. فقط کافی است به قیافههایشان نگاه کنید تا بفهمید که آنها از جای دیگری آمدهاند. آنها با همان نشانههای عجیب، سر نخی از پدر فیزیکدان و مشهور مگ دارند. پدری که یک روز بیخبر از خانه رفته و معلوم نیست کجاست؟

حالا مگ یک سفر طولانی در پیش دارد، سفری که از چین و چروکهای زمان عبور میکند و باید به جای رفتن با اتوبوس و قطار، از بین چینهای زمان عبور کند. کار سختی است، نه؟اینکار کلی مهارت میخواهد و حتی اگر ما هم بخواهیم یک روز از بین چروکهای زمان سفر کنیم باید ورزیده شویم. اما مگ تسیلم نمیشود. مخصوصاً وقتی برادرش با اوست و در همهی موارد روی او حساب میکند، تازه دوستش کالوین هم عزمش را جزم میکند و به دل خطر میزند. آخر سفر در زمان و رفتن به دنیاهای دیگر زیادی خطرناک و غیرقابل پیشبینی است، ولی تا دلتان بخواهد هیجان دارد و ماجرا. شاید اگر خانمهای مهربان فیلم «واتسیت»، «ویچ» و «هو» نبودند فیلم اینقدر بامزه نبود. ولی حالا با همراهی همهی این آدمها سفر در چروکهای زمان خیلی مهیجتر میشود.

اما چالشهای سفر تمامی ندارند. آخر چرا باید چارلز والاس، برادر کوچک، مهربان و دوستداشتنی به سرزمین تاریکی برود و همهچیز را فراموش کند؟ در چنین شرایطی نمیشود انتظار داشت که مگ بتواند راهحلی پیدا کند و گره مشکلات را باز کند؟تازه آن هم در حالی که خانمهای عجیب و غریب آنها را تنها گذاشتهاند. ولی همهی ما یک قدرت فوقالعاده درونمان داریم. قدرتی که اگر نشانش بدهیم و از آن استفاده باعث میشود کل کهشکشان بدرخشد و پر از ستارههای ریز و براق بشود. شما امتحان کردهاید؟

بیشتر بچهها وقتی به این قسمت از فیلم میرسند، از خودشان میپرسند که یعنی من هم میتوانم قدرتم را به کل کهکشان نشان بدهم؟ پس بهتر است با قدرت درونیتان فیلم را تماشا کنید.