خانه خبر قلدرها همه جا رو گرفتن، به کمی فردیناند احتیاج داریم