دزدان دریایی کارائیب : صندوقچه مرد مرده Pirates of the Caribbean : Dead Man's Chest (2006)

  • آمریکا
  • 7.3 امتیاز
  • 2+ ساعت
  • دوبله
  • 15+ سال