اسکرت و جدایی قاره ها Scrat's Continental Crack-up (2010)

  • آمریکا
  • 7.6 امتیاز
  • 3 دقیقه
  • 2+ سال