شاهزاده مونونوکه Princess Mononoke (1997)

  • ژاپن
  • 8.4 امتیاز
  • 2+ ساعت
  • دوبله
  • 15+ سال