بامبی Bambi (1942)

  • آمریکا
  • 7.3 امتیاز
  • 1+ ساعت
  • دوبله
  • 6+ سال